Tjänster Hå-Gas AB kan erbjuda

 

Kontakta oss om ni har några
frågor eller funderingar

 

Hå-Gas AB  

Gamla Lillebyvägen 15 A
423 54 Torslanda

 

Håkan Schoultz

070-8343997  

    

Tekniskt säljstöd

Hå-Gas har under många år agerat tekniskt säljstöd åt gasdistributörer. Kortfattat så innebär det att bistå säljare av energigas med kunskap. Det kan vara design av egen kundterminal men också kunskaper om kundens anläggning och användning. 

 

 

Projektering

Vi konstruerar och designar er gasanläggning enligt era önskemål och behov. Vi har lång erfarenhet av anläggningar för olika behov och har den rätta kompetensen att se vilket system som passar er bäst.

 

 

Systemgranskning

Håkan är behörig systemgranskare. Granskningen är en konstruktionskontroll. Regelverket (EGN) som används är utfärdad av gasbranchen och godkänd av myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Detta innebär att Håkan har befogenhet att utfärda individuella typgodkännanden för energigasbrännare installerad i en process. Behörigheten utfärdas av Energigas Sverige.

 

Läs mer om CE-märkning och EGN11.

 

 

Besiktning

Vid en nybyggd, kompletterad eller ombyggd energigasanläggning så ska anläggningen besiktigas. En av de viktigaste kriterierna som ingår i en besiktning är driftsättningskontrollen. Vid en driftsättning kontrolleras först att anläggningen har de komponenter som krävs för en god funktion och säkerhet. Därefter att rätt säkerhetsfunktioner finns och att de träder i funktion vid rätt tillfälle, till exempel vid behov av vädring, gasbrist, etc.

En anläggning där det inte ställs några krav avseende revisionsbesiktningar bör ändå kontrolleras med jämna mellanrum. Vi kontrollerar då att anläggningens säkerhetsstatus och handhavande uppfyller de krav som ställs enligt regelverket. Vid besiktningen lämnar vi också tips på förbättringar.

 

Driftsättning och dokumentering

Efter konstruktion, programmering och tillverkning ingår driftsättningen av anläggningen. Vi hjälper er igång med ert system och ser till att anläggningen fungerar optimalt från första användning.

 

 

Konverteringsutredning

Vill du ha hjälp med att se vilka fördelar en övergång till energigas skulle bli för er. Vi hjälper till med konverteringsutredning där vi  hjälper er att svara på frågorna:

  • Är en bränslekonvertering möjlig?
  • På vilket sätt skall de ske?
  • Vad kostar det?
  • Vilka ekonomiska besparingar kan jag göra i det långa loppet?

Utredningen får ni sedan presenterad både muntligt och skriftligt i rapportform.

 

 

Utbildning

Personalens kunskap om anläggningen är viktig för en säker drift. Behovet tillfredställs ofta vid driftsättning
av en anläggning. Det är minst lika viktigt att regelbundet fräscha upp sina kunskaper. Vi erbjuder kurser, med tyngdpunkt på gassäkerhet direkt anpassade efter kundens behov.

 

Hå-Gas är också delaktig i behörighetsgrundande utbildningar där arrangören är Energigas Sverige.